Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số đứng trước x 5 trong khai triển biểu thức sau đây thành đa thức: f x ) = 2 x + 1 ) 4 + 2 x + 1 ) 5 + 2 x + 1 ) 6 + 2 x + 1 ) 7

Tìm hệ số đứng trước xtrong khai triển biểu thức sau đây thành đa thức: 

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta xét các khai triển sau: 2 x + 1 ) 4 = k = 0 ∑ 4 ​ C 4 k ​ 2 x ) 4 − k ; 2 x + 1 ) 5 = k = 0 ∑ 5 ​ C 5 k ​ 2 x ) 5 − k 2 x + 1 ) 6 = k = 0 ∑ 6 ​ C 6 k ​ 2 x ) 6 − k ; 2 x + 1 ) 7 = k = 0 ∑ 7 ​ C 7 k ​ 2 x ) 7 − k Nhận xét: Số hạng chứa x 5 của 2x+1) 4 là 0 Số hạng chứa x 5 của 2x+1) 5 là C 5 0 ​ 2 x ) 5 Số hạng chứax 5 của 2x+1) 6 là C 6 1 ​ 2 x ) 5 Số hạng chứax 5 của 2x+1) 7 là C 5 2 ​ 2 x ) 5 Vậy hệ số cần tìm là: 0+ C 5 0 ​ 2 x ) 5 + C 6 1 ​ 2 x ) 5 + C 7 2 ​ 2 x ) 5 = 896

Ta xét các khai triển sau:

    

    

Nhận xét: Số hạng chứa x5  của 2x+1) là 0

Số hạng chứa x5  của 2x+1)5 là 

Số hạng chứa x5  của 2x+1)6 là 

Số hạng chứa x5  của 2x+1)7 là 

Vậy hệ số cần tìm là: 0+   = 896

 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng C 2016 1 ​ + C 2016 2 ​ + C 2016 3 ​ + ... + C 2016 2016 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG