Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số h của số hạng chứa x 5 trong khai triển ( x 2 + x 2 ​ ) 7 ?

Tìm hệ số h của số hạng chứa  trong khai triển ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Số hạng thứ k + 1 trong khai triển là: T k + 1 ​ = C 7 k ​ ( x 2 ) 7 − k ( x 2 ​ ) k = C 7 k ​ 2 k ⋅ x 14 − 3 k Vì số hạng có chứa x 5 nên: 14 − 3 k = 5 ⇔ k = 3. Vậy hệ số cần tìm là h = C 7 3 ​ ⋅ 2 3 = 280

Chọn D

Số hạng thứ  trong khai triển là:

Vì số hạng có chứa  nên: 

Vậy hệ số cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG