Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 9 trong khai triển biểu thức

 Tìm hệ số của x9 trong khai triển biểu thức open parentheses 2 x to the power of 4 minus 3 over x cubed close parentheses to the power of 4 

  1. - 96 

  2. - 216

  3. 96 

  4. 216

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.- 96

ĐÁP ÁN A. - 96  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ( x x ​ + x 4 1 ​ ) n , biết hiệu số giữa hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4 là 44( x>0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG