Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 8 y 9 trong khai triển (3x + 2y) 17

Tìm hệ số của x8y9 trong khai triển (3x + 2y)17

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 3 x + 2 y ) 17 = k = 0 ∑ 17 ​ . C 17 k ​ ( 3 x ) 17 − k ( 2 y ) k = k = 0 ∑ 17 ​ . C 17 k ​ 3 17 − k . 2 k . x 17 − k . y k Hệ số của x 8 y 9 ứng với k=9 là C 17 9 ​ . 3 8 . 2 9

Ta có: 

Hệ số của x8y9 ứng với k=9 là 

1

Câu hỏi tương tự

Với n là số nguyên dương tùy ý lớn hơn 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG