Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 7 trong khai triển P(x) = (x+1) 20

Tìm hệ số của x7 trong khai triển P(x) = (x+1)20 

  1. C subscript 20 superscript 7

  2. A subscript 20 superscript 7

  3. A subscript 20 13

  4. P7

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A.  C subscript 20 superscript 7

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ( x x ​ + x 4 1 ​ ) n , biết hiệu số giữa hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4 là 44( x>0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG