Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 5 trong khai triển

Tìm hệ số của x5 trong khai triển P open parentheses x close parentheses equals open parentheses x plus 1 close parentheses to the power of 6 plus open parentheses x plus 1 close parentheses to the power of 7 plus... plus open parentheses x plus 1 close parentheses to the power of 12 

  1. 1715

  2. 1711

  3. 1287

  4. 1716

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1715

ĐÁP ÁN A. 1715 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: n ( n − 1 ) 2 n − 2 = n ( n − 1 ) C n 0 ​ + ( n − 1 ) ( n − 2 ) C n 1 ​ + ... + 2 C n n − 2 ​ =0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG