Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 5 trong khai triển nhị thức Newton biết tổng các hệ số của khai triển bằng 128

Tìm hệ số của x5 trong khai triển nhị thức Newton open parentheses x square root of x plus fraction numerator 1 over denominator cube root of x end fraction close parentheses to the power of nbiết tổng các hệ số của khai triển bằng 128

  1. 37 

  2. 36

  3. 35

  4. 38

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.35

ĐÁP ÁN C. 35 

1

Câu hỏi tương tự

Tính: C = C n 0 ​ + 2 C n 1 ​ + 2 2 C n 2 ​ + ... + 2 n C n n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG