Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức Newton với x > 0, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn

Tìm hệ số của x4 trong khai triển nhị thức Newton open parentheses 2 x plus fraction numerator 1 over denominator fifth root of x end fraction close parentheses to the power of nvới x > 0, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn A subscript n superscript 5 less or equal than 18 A subscript n minus 2 end subscript superscript 4

  1. 8064

  2. 3360

  3. 13440

  4. 15360

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.8064

ĐÁP ÁN A. 8064 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử n là số nguyên dương và : ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x ² + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số k nguyên ( 1 ≤ k < n − 1 ) sao cho : 2 a k − 1 ​ ​ = 9...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG