Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x trong khai triển với x >0 . Biết n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện .

 Tìm hệ số của x trong khai triển P open parentheses x close parentheses equals open parentheses 1 plus n over 4 square root of x minus fraction numerator 3 n over denominator 8 end fraction cube root of x close parentheses to the power of n minus 4 end exponent với x >0. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện A subscript n superscript 2 plus 3 C subscript n superscript n minus 2 end superscript minus C subscript n plus 1 end subscript superscript 3 equals A subscript n plus 1 end subscript superscript 2 minus 2 n.

  1. 28

  2. 78

  3. 218

  4. 80

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.78

ĐÁP ÁN B. 78 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển Newton ( x + 5 ) 9 + ( x + 6 ) 9

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG