Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 12 trong khai triển ( 2 x − x 2 ) 10

Tìm hệ số của  trong khai triển 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng tổng quát T k + 1 ​ = ( − 1 ) k C 10 k ​ ( 2 x ) 10 − k ( x 2 ) k = ( − 1 ) k C 10 k ​ 2 10 − k x 10 + k Ứng với số hạng chứa x 12 ta có: 10 + k = 12 ⇔ k = 2 Vậy hệ số của x 12 là C 10 2 ​ 2 8

Số hạng tổng quát 

Ứng với số hạng chứa  ta có: 

Vậy hệ số của   là  

2

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x − 2 ) 80 = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 80 ​ x 80 . Hệ số a 78 ​ là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG