Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 12 y 13 trong khai triển ( 2 x + 3 y ) 25

Tìm hệ số của   trong khai triển 

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 2 x + 3 y ) 25 = k = 0 ∑ 25 ​ C 25 k ​ ( 2 x ) 25 − k ( 3 y ) k = k = 0 ∑ 25 ​ C 25 k ​ 2 25 − k 3 k x 25 − k y k Số hạng chứa x 12 y 13 ⇔ { 25 − k = 12 k = 13 ​ ⇔ k = 13 Vậy hệ số của x 12 y 13 trong khai triển ( 2 x + 3 y ) 25 là C 25 13 ​ ⋅ 2 12 ⋅ 3 13

Ta có: 

Số hạng chứa 

Vậy hệ số của  trong khai triển  là 

3

Câu hỏi tương tự

Tung 3 đồng xu cân đối và đồng chất như nhau 1) Tìm không gian mẫu của phép thử đó 2) Gọi X là số mặt sấp khi tung 3 đồng xu đó. a) Xác định bảng phân phối xác suất của X. b) Tính E(X), D(...

117

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG