Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của x 31 trong khai triển của f ( x ) = ( x + x 2 1 ​ ) 40 .

Tìm hệ số của  trong khai triển của .

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + x 2 1 ​ ) 40 = k = 0 ∑ 40 ​ C 40 k ​ x k . ( x 2 1 ​ ) 40 − k = k = 0 ∑ 40 ​ C 40 k ​ x 3 k − 80 Hệ số của x 31 là C 40 k ​ với k thỏa mãn điều kiện 3 k − 80 = 31 ⇔ k=37. Đáp số: C 40 37 ​ = C 40 3 ​ = 1.2.3 40.39.38 ​ = 40.13.19 = 9880 .

Hệ số của  là  với k thỏa mãn điều kiện k=37.

Đáp số: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = tan x ( 2 cot x − 2 ​ cos x + 2 cos 2 x ) có nguyên hàm là F ( x ) và F ( 4 π ​ ) = 2 π ​ . Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG