Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của số hạng chứa x 10 trong khai triển

Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển open parentheses x squared plus 2 over x close parentheses to the power of 20

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng tổng quát thứ k + 1 :

Số hạng tổng quát thứ :

C subscript 20 superscript k open parentheses x squared close parentheses to the power of 120 minus k end exponent open parentheses 2 over x close parentheses to the power of k equals C subscript 20 superscript k 2 to the power of k x to the power of 40 minus 3 k end exponent 40 minus 3 k equals 10 left right double arrow k equals 10 C subscript 20 superscript 10 2 to the power of 10 equals 189190144

1

Câu hỏi tương tự

Trong một lớp học có 35 học sinh. Muốn chọn ra 1 lớp trưởng, 1 lớp phó thì số cách chọn là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG