Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của số hạng chứa x 2 trong khai triển ( x ​ + 2 4 x ​ 1 ​ ) n , biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn: 2 C n 0 ​ + 2 2 2 ​ C n 1 ​ + 2 2 3 ​ C n 2 ​ + ... + n + 1 2 n + 1 ​ C n n ​ = n + 1 6560 ​ ( C n k ​ là số tổ hợp chập k của n phần tử).

Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển , biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn:  ( là số tổ hợp chập k của n phần tử).

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Mà ( x ​ + 2 4 x ​ 1 ​ ) 7 = k = 0 ∑ 7 ​ C 7 k ​ ( 2 1 ​ x − 4 1 ​ ) k ( x 2 1 ​ ) 7 − k = k = 0 ∑ 7 ​ 2 k 1 ​ C 7 k ​ x 4 14 − 3 k ​ Theo đề bài ra thì 4 14 − 3 k ​ = 2 ⇔ k = 2 Vậy hệ số cần tìm là 2 2 1 ​ C 7 2 ​ = 4 21 ​ .

Ta có 

I equals integral subscript 0 superscript 2 open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of n d x equals integral subscript 0 superscript 2 open parentheses C subscript n superscript 0 plus C subscript n superscript 1 x plus C subscript n superscript 2 x squared plus... plus C subscript n superscript n x to the power of n close parentheses d x equals open parentheses C subscript n superscript 0 x plus 1 half C subscript n superscript 1 x squared plus 1 third C subscript n superscript 2 x cubed plus... plus fraction numerator 1 over denominator n plus 1 end fraction C subscript n superscript n x to the power of n plus 1 end exponent close parentheses space left enclose table row 2 row 0 end table end enclose S u y space r a space I equals 2 C subscript n superscript 0 plus 2 squared over 2 C subscript n superscript 1 plus 2 cubed over 3 C subscript n superscript 2 plus... plus fraction numerator 2 to the power of n plus 1 end exponent over denominator n plus 1 end fraction C subscript n superscript n space left parenthesis 1 right parenthesis M ặ c space k h á c space I equals fraction numerator 1 over denominator n plus 1 end fraction open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of n plus 1 end exponent space left enclose table row 2 row 0 end table end enclose equals fraction numerator 3 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 over denominator n plus 1 end fraction space left parenthesis 2 right parenthesis T ừ space left parenthesis 1 right parenthesis space v à space left parenthesis 2 right parenthesis space t a space c ó 2 C subscript n superscript 0 plus 2 squared over 2 C subscript n superscript 1 plus 2 cubed over 3 C subscript n superscript 2 subscript n superscript 2 plus... plus fraction numerator 2 to the power of n plus 1 end exponent over denominator n plus 1 end fraction C subscript n superscript n space equals fraction numerator 3 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 over denominator n plus 1 end fraction T h e o space b à i space r a space t h ì space fraction numerator 3 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 over denominator n plus 1 end fraction equals fraction numerator 6560 over denominator n plus 1 end fraction left right double arrow 3 to the power of n plus 1 end exponent equals 6561 rightwards double arrow n equals 7.

Mà 

Theo đề bài ra thì 

Vậy hệ số cần tìm là .

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 + 1 + y ( x + y ) = 4 y ( x 2 + 1 ) ( x + y − 2 ) = y ​ ( x , y ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG