Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển nhị thức New-Tơn của biểu thức ( 3 + x ) n biết C n + 6 3 ​ − C n 3 ​ = 440

Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển

nhị thức New-Tơn của biểu thức  biết

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C n + 6 3 ​ − C n 3 ​ = 440 Điều kiện { n ≥ 3 n ∈ N ​ ⇔ 3 ! . ( n + 3 ) ! ( n + 6 ) ! ​ − 3 ! . ( n − 3 ) ! n ! ​ = 440 ⇔ ( n + 6 ) ( n + 5 ) ( n + 4 ) − n ( n − 1 ) ( n − 2 ) = 2640 ⇔ n 2 + 72 n − 2520 = 0 <=> [ n = 10 n = − 14 ( l ) ​ Hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển ứng với k =9. Vậy hệ số của x 9 trong khai triển là: 3 C 10 9 ​ .

Điều kiện 

<=> 

Hệ số của số hạng chứa trong khai triển ứng với k = 9.

Vậy hệ số của trong khai triển là:.

1

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc được bảng sau: Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6 Số lần 15 20 18 22 10 15 Tính xác ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG