Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của hạng chứa x 8 trong khai triển của nhị thức: ( x 2 + 2 ) 8

Tìm hệ số của hạng chứa  trong khai triển của nhị thức: 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: T k + 1 ​ = C 8 k ​ ( x 2 ) 8 − k . 2 k = C 8 k ​ x 16 − 2 k . 2 k ⇒ 16 − 2 k = 8 ⇒ k = 4 Hệ số cần tìm C 8 4 ​ 2 4 = 1120 .

Lời giải:

Hệ số cần tìm .

1

Câu hỏi tương tự

Lớp 11A có 36 học sinh, trong đó có 16 bạn họ Nguyễn, 12 bạn họ Lê và 8 bạn họ Trần. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn trong lớp này. Tính xác suất để trong 4 bạn được chọn có đủ cả 3 họ nói trên.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG