Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp một trụ cho trước.

Tìm hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp một trụ cho trước.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi r và h là bán kinh và chiều cao của hình trụ và x, y là bán kính và chiều cao của hình nón ngoại tiếp. Thể tích của hình nón là: V = 3 1 ​ π x 2 y Các tam giác SOE và SID đồng dạng. ⇒ x y ​ = r y − h ​ ⇒ y = x − r h x ​ ⇒ V = 3 1 ​ πh x − r x 3 ​ . Ta có: x 3 x − r ​ = r 2 1 ​ x 3 r 2 ( x − r ) ​ = r 2 1 ​ ( x r ​ ) 2 ( 1 − x r ​ ) = 2 r 2 1 ​ ( x r ​ ) 2 ( 2 − x 2 r ​ ) ≤ 2 r 2 1 ​ [ 3 1 ​ ( x r ​ + x r ​ + 2 − x 2 r ​ ) ] 3 = 27 r 2 4 ​ ⇒ x − r x 3 ​ ≥ 4 27 r 2 ​ ⇒ V ≥ 4 9 π r 2 h ​ ⇒ minV = 4 9 π r 2 h ​ Dấu bằng xảy ra khi : x r ​ = 2 ( 1 − x r ​ ) ⇔ x = 2 3 r ​

Gọi r và h là bán kinh và chiều cao của hình trụ và x, y là bán kính và chiều cao của hình nón ngoại tiếp. Thể tích của hình nón là: V = 
Các tam giác SOE và SID đồng dạng.
 =  y = 
 V = .
Ta có: 


 
Dấu bằng xảy ra khi :

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối chóp có chiều cao h = 2 a và diện tích đáy B = 6 a 2 bằng:

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG