Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm I = ∫ sin 2020 ( x ) cos ( x ) d x

Tìm họ nguyên hàm 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = sin ( x ) ⇒ d t = cos ( x ) d x Khi đó I = ∫ t 2020 d t = 2021 t 2021 ​ + C = 2021 sin 2021 x ​ + C Chọn đáp án A

Đặt 

Khi đó 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng giớihạn bởi đồ thị hàm số y = x 2 x 2 + 1 ​ , trục Oxvà đường thẳng x=1bằng c a b ​ − ln ( 1 + b ​ ) ​ với a, b, clà các số nguyên dương. Khiđó giá trị của a+b+clà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG