Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm ∫ 3 x + 1 ​ x d x ​

Tìm họ nguyên hàm

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 3 x + 1 ​ ta được x = t 3 − 1 ⇒ d x = 3 t 2 d t I = ∫ t ( t 3 − 1 ) 3 t 2 d t ​ = ∫ ( 3 t 4 − 3 t ) d t = 5 3 ​ t 5 − 2 3 ​ t 2 + C ⇔ I = 5 3 ​ 3 ( x + 1 ) 5 ​ − 2 3 ​ 3 ( x + 1 ) 2 ​ + C ​

 Đặt  ta được

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = b ; A C = c ; A D = d . Gọi G là trung điểm của BCD thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG