Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số begin mathsize 14px style bold italic f bold left parenthesis bold italic x bold right parenthesis bold equals bold sin bold 3 bold italic x end style
A. negative cos 3 x plus C
B. undefined 
C. undefined 
D. 1 third cos 3 x plus C  

  1. negative cos 3 x plus C 

  2. undefined  

  3. undefined  

  4. 1 third cos 3 x plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn B.

Ta có: integral sin 3 x d x equals negative 1 third cos 3 x plus C space 
Chọn B. 

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x + 7 1 ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG