Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals cos space 2 x là: 

A. F open parentheses x close parentheses equals 2 space sin space 2 x plus C

B. F open parentheses x close parentheses equals negative 1 half space sin space 2 x plus C

C. F open parentheses x close parentheses equals 1 half space sin space 2 x plus C

D. F open parentheses x close parentheses equals negative 2 space sin space 2 x plus C

 

  1. F open parentheses x close parentheses equals 2 space sin space 2 x plus C

  2. F open parentheses x close parentheses equals negative 1 half space sin space 2 x plus C

  3. F open parentheses x close parentheses equals 1 half space sin space 2 x plus C

  4. F open parentheses x close parentheses equals negative 2 space sin space 2 x plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Ta có:

Đáp án đúng C. F open parentheses x close parentheses equals 1 half space sin space 2 x plus C

Ta có: F open parentheses x close parentheses equals integral cos space 2 x d x equals 1 half sin space 2 x plus C.

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số thỏamãn và . Giá trị của bằng: A. . B. . C. 10. D. 8.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG