Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3 x 2

Tìm họ nguyên hàm của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có ∫ f ( x ) d x = ∫ 3 x 2 d x = 3. 3 1 ​ x 3 + C = x 3 + C

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích vật thể tròn xoay được giới hạn bởi các đường khi quay quanh trục không được tính bằng công thức nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG