Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số . A. B. C. D.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals sin space 2 x.

A. integral sin space 2 x d x equals negative 1 half cos space 2 x plus C

B. integral sin space 2 x d x equals 1 half cos space 2 x plus C

C. integral sin space 2 x d x equals 2 cos space 2 x plus C

D. integral sin space 2 x d x equals negative 2 cos space 2 x plus C

  1.  integral sin space 2 x d x equals negative 1 half cos space 2 x plus C

  2. integral sin space 2 x d x equals 1 half cos space 2 x plus C

  3. integral sin space 2 x d x equals 2 cos space 2 x plus C

  4. integral sin space 2 x d x equals negative 2 cos space 2 x plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng A. Ta có: .

Đáp án đúng A. integral sin space 2 x d x equals negative 1 half cos space 2 x plus C

Ta có: integral sin space 2 x d x equals negative 1 half cos space 2 x plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm sốsau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định? A. . B. . C. . D. .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG