Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos(2x +3)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos(2x +3)

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space minus space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space minus 1 half space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 half space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tổng các giá trị a để ∫ 1 a ​ ( 3 − x ) 3 x − 2 ​ d x = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG