Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số ∫ sin 4 xcosxdx

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X e ˊ t ∫ sin 4 xcosxdx Đ ặ t t = sinx ⇒ dt = cosxdx Khi đ o ˊ ∫ sin 4 xcosxdx = ∫ t 4 dt = 5 t 5 ​ + C = 5 cos 5 x ​ + C

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG