Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x + cos ( 2 x )

Tìm họ nguyên hàm của hàm số  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: ∫ ( 2 x + cos ( 2 x ) ) d x = ∫ 2 x d x + ∫ cos ( 2 x ) d x = x 2 + 2 1 ​ sin ( 2 x ) + C

Chọn B

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tích phân là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG