Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Tìm họ nguyên hàm của hàm số display style f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals tg to the power of 4 end exponent invisible function application x

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

display style straight f not stretchy left parenthesis straight x not stretchy right parenthesis equals tg to the power of 4 end exponent invisible function application straight x equals tg to the power of 2 end exponent invisible function application straight x times tg to the power of 2 end exponent invisible function application straight x equals open parentheses tg to the power of 2 end exponent invisible function application straight x plus 1 minus 1 close parentheses times tg to the power of 2 end exponent invisible function application straight x

display style table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell equals fraction numerator 1 over denominator cos to the power of 2 end exponent invisible function application x end fraction times tg to the power of 2 end exponent invisible function application x minus tg to the power of 2 end exponent invisible function application x equals fraction numerator 1 over denominator cos to the power of 2 end exponent invisible function application x end fraction times tg to the power of 2 end exponent invisible function application x minus open parentheses 1 plus tg to the power of 2 end exponent invisible function application x minus 1 close parentheses end cell row cell equals not stretchy left parenthesis tg invisible function application x not stretchy right parenthesis to the power of straight prime end exponent times tg to the power of 2 end exponent invisible function application x minus not stretchy left parenthesis tg invisible function application x not stretchy right parenthesis to the power of straight prime end exponent plus 1 end cell row cell table attributes columnalign center columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow integral f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis d x equals integral tg to the power of 2 end exponent invisible function application x times d tg invisible function application x minus tg invisible function application x plus x plus C end cell row cell equals 1 third times tg to the power of 3 end exponent invisible function application x minus tg invisible function application x plus x plus C end cell end table end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm của phương trình f(x) - 2 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG