Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 5 x plus 3 end exponent 
A. undefined
B. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 fifth e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C
C. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C 
D. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals negative 1 third e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C 

  1. undefined

  2.  integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 fifth e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C 

  3.  integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C  

  4.  integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals negative 1 third e to the power of 5 x minus 3 end exponent plus C  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

undefined   
Chọn B. 

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ấ t k ỳ a. T í nh tich ph â n: b, chứng minh rằng 2 1 ​ C n 0 ​ − 4 1 ​ C n 1 ​ + 6 1 ​ C n 2 ​ − 8 1 ​ C n 3 ​ + ⋯ + 2 n + 2 ( − 1 ) n ​ C n n ​ = 2 ( n + 1 ) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG