Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 2018 to the power of x
A. fraction numerator 2018 to the power of x over denominator log 2018 end fraction plus C

B. fraction numerator 2018 to the power of x plus 1 end exponent over denominator x plus 1 end fraction plus C

C. fraction numerator 2018 to the power of x over denominator ln 2018 end fraction plus C

D. 2018 to the power of x. ln 2018 plus C

  1. fraction numerator 2018 to the power of x over denominator log 2018 end fraction plus C

  2. fraction numerator 2018 to the power of x plus 1 end exponent over denominator x plus 1 end fraction plus C

  3. fraction numerator 2018 to the power of x over denominator ln 2018 end fraction plus C

  4. 2018 to the power of x. ln 2018 plus C

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn C.

Ta có:integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals f left parenthesis x right parenthesis equals 2018 to the power of xequals fraction numerator 2018 to the power of x over denominator ln 2018 end fraction plus C

Chọn C. 

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ − 1 11 ​ f ( x ) d x = 18 và f (x) liên tục trên R. Tính I = ∫ 0 2 ​ x ( 2 + f ( 3 x 2 − 1 )) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG