Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hàm số F(x). Biết rằng F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=2- x 2 và F(2)= 3 7 ​ .

Tìm hàm số F(x). Biết rằng F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=2- và F(2)=

  1. F(x)=2x-

  2. F(x)=2x-

  3. F(x)=2x-

  4. F(x)=2x-

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : ∫ ( 2 − x 2 ) d x = 2 x − 3 x 3 ​ + C theo đề ta có: 2.2 − 3 2 3 ​ + C = 3 7 ​ ⇔ C = 1 VậyF(x)=2x- 3 x 3 ​ + 1

Ta có :  theo đề ta có:

Vậy F(x)=2x-

1

Câu hỏi tương tự

Biết thể tích khí CO2 năm 1998 là V( m 2 ) . 10 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích CO2 tăng m%. 10 năm tiếp theo nữa, thể tích CO2 mỗi năm tăng n%. Tính thể tích CO2 năm 2016

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG