Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hàm số biết: y ′ = sin 7 x ⋅ cos 3 x và .

Tìm hàm số Error converting from MathML to accessible text. biết: Error converting from MathML to accessible text..

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = sin x thì d t = cos x d x f ( x ) = ∫ y ′ d x = ∫ sin 7 x ( 1 − sin 2 x ) cos x d x = ∫ t 7 ( 1 − t 2 ) d t = ∫ ( t 7 − t 9 ) d t = 8 t 8 ​ − 10 t 10 ​ + C = 8 s i n 8 x ​ − 10 s i n 10 x ​ + C V ı ˋ f ( π ) = 79 n e ˆ n C = 79. Vậy f ( x ) = 8 s i n 8 x ​ − 10 s i n 10 x ​ + 79. ​

Đặt thì

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ∫ e x − e − x 1 ​ d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG