Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm GTNN cuûa bieåu thöùc: , t rong ñoù a, b > 0 vaø a + b < 1

Tìm GTNN cuûa bieåu thöùc: 
fraction numerator a squared over denominator 1 minus a end fraction plus fraction numerator b squared over denominator 1 minus b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a plus b end fraction plus a plus b, trong ñoù a, b > 0 vaø a + b < 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo BÑT Bunhiacopski ta coù:

Theo BÑT Bunhiacopski ta coù:

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Tìm điều kiện của x để M có nghĩa và rút gọn M b. tìm x để M = 5 c. Tìm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG