Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị x thỏa mãn 2x(x – 3) – (3 – x) = 0 A. B. C. D.

Tìm giá trị x thỏa mãn 2x(x – 3) – (3 – x) = 0 

A. x equals space 3 semicolon space x equals negative 1 half

B.x space equals negative 3 semicolon space x equals negative 1 half

C. x space equals space 3 semicolon space x equals 1 half

D. x space equals negative space 3 semicolon space x equals 1 half

  1. x equals space 3 semicolon space x equals negative 1 half

  2. x space equals negative 3 semicolon space x equals negative 1 half

  3. x space equals space 3 semicolon space x equals 1 half

  4. x space equals negative space 3 semicolon space x equals 1 half

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. x equals space 3 semicolon space x equals negative 1 half

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: A = n 3 ( n 2 − 7 ) 2 − 36 n chia hết cho 5040 với mọi số tự nhiên n

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG