Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = 3 1 ​ x 3 − m x 2 + ( m 2 − 4 ) x + 3 đạt cực đại tại x = 3 ?

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số  đạt cực đại tại ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = x 2 − 2 m x + m 2 − 4 , y ′′ = 2 x − 2 m Vì x = 3 là điểm cực đại của hàm số nên y ′ ( 3 ) = 0 ⇔ m 2 − 6 m + 5 = 0 ⇔ [ m = 1 m = 5 ​ *Khi m = 1 , ta có y ′′ ( 3 ) = 4 > 0 ⇒ x = 3 là điểm cực tiểu, không thỏa mãn *Khi m = 5 , ta có y ′′ ( 3 ) = 6 − 10 = − 4 < 0 ⇒ x = 3 là điểm cực tiểu, thỏa mãn yêu cầu đề bài Vậy đồ thị hàm số trên có một tiệm cận đứng

Ta có 

Vì  là điểm cực đại của hàm số nên 

*Khi , ta có  là điểm cực tiểu, không thỏa mãn

*Khi , ta có  là điểm cực tiểu, thỏa mãn yêu cầu đề bài

Vậy đồ thị hàm số trên có một tiệm cận đứng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG