Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số f ( x ) = { x − 1 x 3 − x 2 + 2 x − 2 ​ khi x  = 1 3 x + m khi x = 1 ​ liên tục tại x = 1

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số liên tục tại x = 1

  1. m = 0

  2. m = 2

  3. m = 4

  4. m = 6

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A vì: Hàm số xác định với mọi x ∈ R . Theo giả thiết ta phải có:

Chọn A vì: Hàm số xác định với mọi . Theo giả thiết ta phải có:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm gián đoạn của hàm số f ( x ) = { x − 1 x 3 − x 2 + 2 x − 2 ​ khi x < 1 3 x + 5 khi x ≥ 1 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG