Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x đạt cực đại tại x = 0 .

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số  đạt cực đại tại .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R y ′ = 3 x 2 − 6 x + m y ′′ = 6 x − 6 Hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x đạt cực đại tại x = 0 ⇒ y ′ ( 0 ) = 0 ⇔ m = 0 Với m = 0 ta có: y ′′ ( 0 ) = − 6 < 0 ⇒ x = 0 là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Vậy m = 0 là giá trị cần tìm.

TXĐ:

Hàm số  đạt cực đại tại 

Với  ta có:  là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Vậy  là giá trị cần tìm.

9

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG