Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của : A = | x - 2 | + | y – 1 | với | x | + | y | = 5

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của : A = | x - 2 | + | y – 1 | với | x | + | y | = 5

  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Tìm giá trị lớn nhất. Áp dụng | a + b | ≥ | a | + | b|. A ≤ | x | + + | y | + 1 = 6 +  max A = 6 + (khi chẳng hạn x = - 2, y = - 3) b) Tìm giá trị nhỏ nhất. Áp dụng | a – b | ≥ | a | - | b . A ≥ | x | - | y | - 1 = 4 -  min A = 4 - (khi chẳng hạn x = 2, y = 3)

a) Tìm giá trị lớn nhất. Áp dụng | a + b | ≥ | a | + | b|. 
A ≤ | x | + square root of 2 + | y | + 1 = 6 + square root of 2 max A = 6 +square root of 2 (khi chẳng hạn x = - 2, y = - 3)
b) Tìm giá trị nhỏ nhất. Áp dụng | a – b | ≥ | a | - | b .
A ≥ | x | - square root of 2 | y | - 1 = 4 - square root of 2 min A = 4 - square root of 2 (khi chẳng hạn x = 2, y = 3)

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG