Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = 2x + 3y biết

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = 2x + 3y biết 2 x squared plus 3 y squared less or equal than 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để biểu thức có nghĩa là: A. x ≠ 1 B. x ≤ 1 C. x = 1 D. x ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG