Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của , biết rằng :

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A equals x squared plus y squared, biết rằng : 
x squared open parentheses x squared plus 2 y squared minus 3 close parentheses plus open parentheses y squared minus 2 close parentheses squared equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a) Rút gọn biểu thức: b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm sốy = x 2 vày = 3x - 2.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG