Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của

 Tìm giá trị nhỏ nhất của 
A equals square root of negative x squared plus 4 x plus 12 end root minus square root of negative x squared plus 2 x plus 3 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = 3x – 4 không đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây: A. (1;-1) B. (2;2) C. (-1;-7) D.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG