Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của : với x, y, z > 0.

Tìm giá trị nhỏ nhất của :
A equals x over y plus y over z plus z over x với x, y, z > 0.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không được dùng phép hoán vị vòng quanh x  y  z  x và giả sử x ≥ y ≥ z. Cách 1 : Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương x, y, z :

Không được dùng phép hoán vị vòng quanh x y z x và giả sử x ≥ y ≥ z.
Cách 1 : Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương x, y, z : 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm sốy = 3x 2 . Kết luận nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến với mọi giá trịx>0 và đồng biến với mọi giá trịx<0. B. Hàm số đồngbiến với mọi giá trịx>0 và nghịchbiến với mọi gi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG