Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Viết lại f(x) dưới dạng f ( x ) = ( cos x + sin x ) + sin x 1 ​ + cos x 1 ​ + sin x cos x ​ + cos x sin x ​ + 2 = ( cos x + sin x ) + sin x cos x 1 + ( sin x + cos x ) ​ + 2 ( 1 ) Áp dụng công thức sin x cos x = 2 ( sin x + cos x ) 2 − 1 ​ Và đặt t = sin x + cos x = 2 ​ cos ( x − 4 π ​ ) Do 0 < x < 2 π ​ ⇒ − 4 π ​ < x − 4 π ​ < 4 π ​ ⇒ 1 < t ≤ 2 ​ Khi đó từ (1) xét hàm số F ( t ) = t + 2 t 2 − 1 ​ 1 + t ​ + 2 = t + t − 1 2 ​ với 1 < t ≤ 2 ​ Ta có F ′ ( t ) = 1 − ( t − 1 ) 2 2 ​ < 0 ∀ t ∈ ( 1 , 2 ​ ] ⇒ 1 < t ≤ 2 ​ min ​ F ( t ) = F ( 2 ​ ) = 4 + 3 2 ​ ⇔ t = 2 ​ Từ (2) suy ra 0 < x ≤ 2 π ​ min ​ F ( x ) = 1 < t ≤ 2 ​ min ​ F ( t ) = 4 + 3 2 ​ ⇔ t = 2 ​ ⇔ x = 4 π ​

Viết lại f(x) dưới dạng 

                                           

Áp dụng công thức 

Và đặt 

Do 

Khi đó từ (1) xét hàm số 

với 

Ta có  

Từ (2) suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh khi m thay đổi, họ parabol (P m ): f ( x ) = 2 x 2 + 2 ( m − 1 ) x + m 2 + 4 m luôn tiếp xúc với một đồ thị cố định

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG