Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thi y = 3 4 x 3 ​ + 2 x 2 + ( 1 + 3 ​ ) x + 5 và trục hoành

Tìm giá trị nhỏ nhất của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thi và trục hoành

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi φ là góc giữa tiếp tuyến của đồ thị y=f(x) và trục hoành. Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm ta có tan φ = f ′ ( x ) = 4 x 2 + 4 x + 1 + 3 ​ = ( x + 1 ​ ) 2 + 3 ​ . Do vậy R min ​ ( tan φ ) = R min ​ f ′ ( x ) = f ( − 2 1 ​ ) = 3 ​ . Vậy giá trị nhỏ nhất của φ bằng arctan 3 ​ = 3 π ​

Gọi là góc giữa tiếp tuyến của đồ thị y=f(x) và trục hoành. Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm ta có . Do vậy .
Vậy giá trị nhỏ nhất của bằng

1

Câu hỏi tương tự

Trong các đường thẳng dưới đây, đường thẳng nào đi qua trung điểm đoạn thẳng nối các điểm cựctrị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG