Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

P equals x squared plus y squared minus 2 x plus 6 y plus 12 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: với mọi x, y. Dấu "=" xảy ra khix=a;y=b Lời giải chi tiết: Ta có: Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2. Dấu "=" xảy ra khix−1=0 vày+3=0⇒x=1y+3=0⇒x=1vày=−3.

Phương pháp giải:

Sử dụng:  open parentheses x minus a close parentheses squared plus open parentheses y minus b close parentheses squared plus m greater or equal than m  với mọi x, y. 

Dấu "=" xảy ra khi x=a;y=b

Lời giải chi tiết:

Ta có :  

 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2.

Dấu "=" xảy ra khi x−1=0 và y+3=0⇒x=1y+3=0⇒x=1 và y=−3. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG