Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

A equals x squared plus 2 x plus 3 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG