Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P left parenthesis x right parenthesis equals x squared minus 4 x plus 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm P, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG