Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P equals x squared minus x square root of y plus x plus y minus square root of y plus 1

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: ĐK: y 0 ; x R. Ta có: P =

Lời giải:

ĐK: y greater or equal than 0 ; x element of R. Ta có: P =

1

Câu hỏi tương tự

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG