Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B 7 ​ = ∣ x + 2000 ∣ + ∣ x + y + 4 ∣ + ∣2 x + y − 6∣

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: B 7 ​ = ∣ x + 2000∣ + ∣ x + y + 4∣ + ∣2 x + y − 6∣ B 7 ​ = ∣ x + 2000∣ + ∣ x + y + 4∣ + ∣6 − ( 2 x + y ) ∣ B 7 ​ ≥ ∣ x + 2000 + x + y + 4 + 6 − 2 x − y ∣ = 2010 ⇒ B 7 ​ min = 2010 ⇔ ( x + 2000 ) ; ( x + y + 4 ) ; ( 6 − 2 x + y ) cùng dấu Vậy: B 7 ​ min = 2010

Ta có: 

 

 cùng dấu

Vậy: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Tim m để phương trinh y ( x )=0 có 3 nghiẹm phân biệt ≥ 1 . Tim m ả h à m s ố c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u v à vi ế t ph ươ ng trinh đựò ng th ả̉ ng đ i qua c ự c đạ i c ự c ti ế u đó...

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG