Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A equals square root of x plus x end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 3. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG