Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 2 + 2y 2 – 2xy + 2x – 10y A. 17 B. 0 C. -17 D. -10

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 2y2 – 2xy + 2x – 10y

A. 17          

B. 0            

C. -17         

D. -10

  1. 17 

  2. - 17 

  3. - 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải A = x 2 + 2y 2 – 2xy + 2x – 10y ⇔ A = x 2 + y 2 + 1 – 2xy + 2x – 2y + y 2 – 8y + 16 – 17 ⇔ A = (x 2 + y 2 + 1 2 – 2.x.y + 2.x.1 – 2.y.1) + (y 2 – 2.4.y + 4 2 ) – 17 ⇔ A = (x – y + 1) 2 + (y – 4) 2 – 17 Vì với mọi x, y nên A ≥ -17 với mọi x, y ⇒ A = -17 Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là A = -17 tại Đáp án cần chọn là: C. - 17

Lời giải

A = x2 + 2y2 – 2xy + 2x – 10y

⇔ A = x2 + y2 + 1 – 2xy + 2x – 2y + y2 – 8y + 16 – 17

⇔ A = (x2 + y2 + 12 – 2.x.y + 2.x.1 – 2.y.1) + (y2 – 2.4.y + 42) – 17

⇔ A = (x – y + 1)2 + (y – 4)2 – 17

Vì Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án với mọi x, y nên A ≥ -17 với mọi x, y

⇒ A = -17

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là A = -17 tại Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. - 17 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x = 10 – y. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức N = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 + x 2 + 2xy + y 2 A. N > 1200 B. N < 1000 C. N < 0 D. N > ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG